RODO

Klauzula informacyjna - Facebook

Spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu/ wysłanie do nas wiadomości/ zamieszczenie komentarza, rozumiane jest jako udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przez Miejską Komunikację Samochodową Sp. z o.o. w celu realizacji ogłoszenia.

Ponadto informujemy, że na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO):

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres: ul. Fredry 1A, 38-400 Krosno, lub z powołanym przez nas Inspektorem ochrony danych osobowych, pisząc na adres: w.moskal@mks.ekrosno.pl

 1. Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji biznesowej, marketing produktów własnych oraz dbanie o wizerunek
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane są udostępniane Facebook Ireland Limited (informacja szczegółowa poniżej)
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania.
 4. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez nas przetwarzanie Pani/Pana danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited:
 7. Administrator i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/Pana danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
 8. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.
 9. Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland za przetwarzanie Pani/Pana danych we wskazanych celach:          
 • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony
 • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą
 • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu
 • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/Pana danych.
 1. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/Pana danych:
 • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk
 • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania
 1. Facebook Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.
 2. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Zasady przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation