Dofinansowanie

Unia.png [71.82 KB]


 "Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno"


Podmiotami realizującymi projekt są:

 • Gmina Miasto Krosno – Lider
 • Gmina Chorkówka – Partner w projekcie
 • Gmina Korczyna – Partner w projekcie
 • Gmina Krościenko Wyżne – Partner w projekcie
 • Gmina Miejsce Piastowe – Partner w projekcie
 • Gmina Wojaszówka – Partner w projekcie

Realizacja projektu zakłada zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno poprzez rozwój i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego.

W ramach projektu zaplanowana jest realizacja następujących działań:

na terenie Miasta Krosna:

 • Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz spełniającego normę emisji spalin Euro VI, w tym:
  • 11 sztuk autobusów miejskich, niskopodłogowych (LF) z napędem hybrydowym, spalinowo – elektrycznym.
  • 8 sztuk autobusów miejskich, niskopodłogowych (LF) o napędzie spalinowym.
  • 2 sztuk autobusów klasy MINI, niskowejściowych (LE) o napędzie spalinowym.
 • Doposażenie 22 sztuk taboru autobusowego, eksploatowanego przez Operatora publicznego transportu zbiorowego MKS Sp. z o.o. Krosno w elementy systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego.
 • Wyposażenie zajezdni autobusowej MKS Sp. z o.o. Krosno do obsługi dynamicznej informacji pasażerskiej i cyfrowego monitoringu wizyjnego.
 • Zakup 3 biletomatów stacjonarnych.
 • Przebudowa 3 zatok autobusowych.
 • Zakup i montaż 56 sztuk wiat autobusowych (część wiat wyposażona w monitoring oraz tablice elektroniczne prezentujące rozkład jazdy w czasie rzeczywistym).

na terenie Gminy Chorkówka:

 • Przebudowa 13 oraz budowa 6 przystanków w miejscowościach: Świerzowa Polska, Zręcin, Żeglce, Chorkówka oraz Szczepańcowa. 

na terenie Gminy Korczyna:

 • Przebudowa drogi gminnej polegającej na budowie zatoki autobusowej.
 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 991 Lutcza-Krosno polegająca na budowie zatoki autobusowej oraz przebudowie zatoki autobusowej wraz z elementami towarzyszącymi.
 • Zakup i montaż 5 wiat przystankowych.
 • Zakup i montaż elektronicznej tablicy prezentującej rozkład jazdy w czasie rzeczywistym.

na terenie Gminy Krościenko Wyżne:

 • Zakup i montaż 12 przystanków publicznego transportu zbiorowego oraz budowa 1 przystanku.

na terenie Gminy Miejsce Piastowe:

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2004R – budowa zatoki autobusowej przy budynku stacji kolejowej w miejscowości Targowiska.
 • Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” wraz z budową zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 114974R oraz przebudową drogi gminnej nr 114974R w miejscowości Targowiska.
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1959R w miejscowości Głowienka wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu – budowa przystanku autobusowego.
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1976R w miejscowości Głowienka, w tym:
  • przebudowa istniejącego parkingu;

na terenie Gminy Wojaszówka:

 • Budowa parkingu "PARKUJ I JEDŹ" wraz z wiatą przystankową w miejscowości Wojaszówka.
 • Budowa dwóch zjazdów publicznych z drogi powiatowej nr 1941R Wojaszówka - Łączki Jagiellońskie w miejscowości Wojaszówka wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1941R na odcinku od km 0+335 do km 0+400.
 • Budowa i przebudowa przystanków autobusowych (wiat) – 39 szt., wykonanie miejsc postojowych dla rowerów (Bike & Ride) – 8 szt.


Wartość projektu ogółem – 38 547 566,70 zł,
Wydatki kwalifikowane – 32 136 925,54 zł,
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 27 316 386,63 zł (85% wydatków kwalifikowanych),
Wkład własny – 11 231 180,07 zł,

Okres realizacji projektu – od 06.09.2016 r. do 25.10.2018 r.


 Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPPK.05.04.00-18-0002/16-00 z dnia 26.04.2017 r.