Regulamin KKM

REGULAMIN KROŚNIEŃSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ


I. Definicje
 1. KKM lub Karta – Krośnieńska Karta Miejska.
 2. MKS – Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Krośnie.
 3. BOK – Biuro Obsługi Klienta: MPGK, ul. Fredry 12 – przyjmuje wnioski, drukuje i wydaje karty, rozpatruje reklamacje.
 4. PD – Punkt Doładowań – zasila karty:
  1. Kierowca w autobusie MKS,
  2. Kasa MPGK, ul. Fredry 12
 5. Opłata za kartę – w wysokości 10 zł – pobierana za wydanie karty na okaziciela, wydanie kolejnej kary imiennej (duplikat lub zmiana nadruku).
 6. Opłata manipulacyjna – w wysokości 10 zł – pobierana za brak rejestracji przejazdu lub KKM w momencie kontroli.
 7. EPO – Elektroniczna portmonetka.

II. Wydawanie KKM
 1. Dostępne są następujące karty:
  1. Karta imienna – wydawana na podstawie złożonego wniosku, osobie fizycznej działającej we własnym imieniu, rodzicowi lub prawnemu opiekunowi. Składający wniosek legitymuje się dowodem osobistym, do tej czynności dopuszcza się również osoby, które ukończyły 13 lat i posługują się ważną legitymacją szkolną. Karta imienna może być użytkowana wyłącznie przez osobę, której dane zostały zapisane na karcie. Wydanie pierwszej Karty jest bezpłatne.
  2. Karta na okaziciela – wydawana na podstawie wniosku bez danych osobowych i zdjęcia, po wniesieniu opłaty za kartę.
 2. Wniosek o wydanie KKM jest dostępny na www.mks-krosno.pl, a także w BOK i w autobusach MKS.
 3. Złożenie poprawnie wypełnionego wniosku ze zdjęciem jest możliwe w BOK. W przypadku karty imiennej wymagane jest okazanie dokumentu tożsamości i  dokumentu potwierdzającego ewentualną ulgę.
 4. Odbiór Karty następuje w terminie uzgodnionym w momencie składania wniosku, za okazaniem dokumentu tożsamości.
 5. Aktualizacja danych osobowych jest możliwa w BOK po złożeniu nowego wniosku o wydanie KKM, przy czym wymagane jest udostępnienie karty na czas operacji. Zmiana nazwiska lub zdjęcia wiąże się z opłatą za kartę, stara karta zostaje zablokowana
 6. Z posiadania Karty zwolnione są osoby niewidome i ociemniałe oraz dzieci do lat 4.

 III. Doładowanie KKM
 1. Karta obsługuje niezależnie bilet okresowy i EPO. Może być zapisana jako bilet normalny, ulgowy lub bezpłatny.
 2. Doładowanie wymaga udostępnienia Karty na czas operacji. Klient ma możliwość:
  1. Odnowić wcześniej wybrany bilet okresowy lub zasilić EPO u kierowcy w autobusie MKS,
  2. Kupić dowolny bilet okresowy lub doładować EPO w pozostałych PD.
 3. Wygaśnięcie okresu obowiązywania ulgi ogranicza możliwość zakupu biletów ulgowych.
 4. Karta na okaziciela może być zapisana biletem okresowym na okaziciela, posiadać doładowaną EPO.
 5. Kwota doładowania EPO nie może być niższa niż 10 zł.
 6. Nieopłacenie doładowanej KKM wiąże się z zatrzymaniem jej do momentu wyrównania płatności.
 7. Klient ma obowiązek zweryfikować zgodność danych znajdujących się na paragonie. Sam paragon z doładowania Karty nie uprawnia do przejazdu, lecz jest jedynie podstawą do reklamacji doładowania.

IV. Użytkowanie KKM
 1. KKM nie należy łamać, zginać lub w inny sposób uszkadzać mechanicznie, ani narażać na oddziaływanie wysokich lub niskich temperatur, środków chemicznych, silnych pól magnetycznych.
 2. Terminy ważności:
  1. Karta – do 10 lat od wystawienia.
  2. Informacja o uldze – zgodnie z ważnością dokumentu uprawniającego podczas składania wniosku, klient ma możliwość przedłużyć obowiązywanie ulgi w BOK (np. uczniowie corocznie we wrześniu), w tym przypadku wymagane jest udostępnia karty na czas operacji. Karta bez odnowionej ulgi automatycznie zmienia taryfę na pełnopłatną. Karty na okaziciela są zapisywane bez ulg, pasażer posiadający uprawnienia może skorzystać z ulgowej taryfy podczas zakupu biletu ze środków zgromadzonych na EPO, tj. wybrać na kasowniku (w zależności od typu) poprzez naciśnięcie przycisku U bądź 2 (ulga 50%) lub 2xU bądź 2x2(Ulga Samorządowa) i przyłożyć kartę do 5 sekund od wyboru.
  3. Bilet okresowy – zgodnie z terminem obowiązywania, przy czym dodatkowo wymagana jest rejestracja każdego wejścia do autobusu.
  4. Środki pieniężne zgromadzone w EPO są ważne 24 miesiące od ostatniego doładowania, jednak nie dłużej niż ważność Karty. Bilet zakupiony z tych środków jest odpowiednikiem biletu jednorazowego.
  5. Bilet bezpłatny dla osób uprawnionych – na okres ważności uprawnień, ale nie więcej niż 10 lat od wystawienia Karty, przy czym wymagana jest rejestracja każdego wejścia do autobusu.
 3. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia osobistej KKM, BOK na wniosek klienta unieważnia starą i wydaje nową kartę z odtworzeniem biletu okresowego i pozostałych środków w EPO.
 4. Posiadacz karty na okaziciela może odtworzyć stan Karty jedynie w momencie zwrotu uszkodzonej Karty.
 5. Utratę Karty spersonalizowanej z powodu zagubienia lub kradzieży należy zgłosić osobiście w BOK. MKS nie odpowiada za straty środków zgromadzonych na Karcie. Pasażer otrzymuje nową Kartę po uiszczeniu opłaty za kartę. Środki zapisane na EPO na utraconej spersonalizowanej Karcie zostaną przeniesione na duplikat biletu według salda Karty z następnego dnia roboczego po zgłoszeniu jej utraty.

V. Kasowanie biletu z KKM
 1. Pasażer posiada prawo do przejazdu, gdy do ważnego biletu okresowego lub bezpłatnego zarejestruje swoje wejście do autobusu lub zakupi bilet jednorazowy ze środków pieniężnych zgromadzonych na KKM.
 2. Wykonana operacja jest potwierdzana przez kasownik dźwiękowo i przez wyświetlenie komunikatu tak długo, jak przyłożona jest Karta:
  1. Zarejestrowano Do … (termin ważności) oraz pojedynczy krótki sygnał dźwiękowy - dla biletu okresowego i bezpłatnego. Bilety te mają pierwszeństwo przed zakupem biletu ze środków w EPO.
  2. Pobrano: …zł Stan: …zł oraz pojedynczy krótki sygnał dźwiękowy – przy EPO.
  3. Zbyt szybkie odsunięcie karty od kasownika powoduje zwielokrotniony sygnał dźwiękowy i wyświetlenie komunikatu „Sprawdź operację”. W przypadku biletu okresowego lub bezpłatnego wystarczy ponownie zbliżyć kartę do kasownika (powtórna rejestracja). EPO powinna być sprawdzona przez naciśnięcie na kasowniku przycisku S, przyłożenie Karty do 5 sekund od wyboru i odczytanie komunikatu, dokonanie ew. skasowania biletu z EPO.
  4. Brak ważnego biletu okresowego lub brak środków na EPO lub brak EPO jest sygnalizowany zwielokrotnionym sygnałem dźwiękowym oraz stosownym komunikatem na wyświetlaczu: Nieważny bilet okresowy / Brak środków w elektr. portm. / Brak elektr. portmonetki.
 3. Funkcjonowanie EPO:
  1. Ważny bilet okresowy lub bezpłatny ma priorytet przed skasowaniem z EPO.
  2. Wyświetlacz kasownika prezentuje datę i czas i oznacza gotowość pobrania opłaty wg domyślnej taryfy dla Karty lub wyświetla wybraną taryfę do 5 sekund od wyboru (przycisk N lub 1 - Normal, przycisk U lub 2 - Ulga50%, 2x przycisk U lub 2x przycisk 2 - UlgaS.)
  3. Zakup biletu ze środków zgromadzonych na EPO w domyślnej taryfie (ważnej uldze) odbywa się na zasadzie pobierania opłaty typu wejście-wyjście, co oznacza, że pasażer zobowiązany jest zarejestrować przejazd w chwili wejścia do autobusu poprzez przyłożenie Karty do kasownika. Zarejestrowanie przejazdu powoduje pobranie ze środków EPO opłaty, jak za przejazd do końca trasy danego kursu. W przypadku linii wyjazdowych do stref podmiejskich będzie to opłata maksymalna dla danej linii-ulgi. Aby odzyskać nadpłacona kwotę należy dokonać rejestracji wyjścia z pojazdu podczas wysiadania z autobusu. W momencie rejestracji wyjścia z pojazdu zostanie zwrócona różnica między zaliczkowo pobraną opłatą jak za przejazd do końca trasy, a opłatą należną za przejazd do przystanku, na którym pasażer faktycznie wysiadł. Po dokonaniu rejestracji wyjścia wyświetlacz kasownika prezentuje: Zwrócono: … zł Stan: … zł. Operacje są potwierdzane wyświetleniem komunikatu i sygnałem dźwiękowym. Nieważność biletu okresowego lub bezpłatnego powoduje, że kasownik automatycznie próbuje pobrać opłatę ze środków zgromadzonych na EPO.
  4. MKS dopuszcza skasowanie, mimo braku wystarczających środków na EPO, do wysokości biletu jednorazowego. Kwota ta zostanie automatycznie odliczona podczas kolejnego doładowania Karty.
  5. Klient ma możliwość zmiany rodzaju kasowanego biletu wciskając na kasowniku przycisk N lub 1 (normalny), albo U lub 2 (ulga 50%), 2xU lub 2x2 (ulga Samorządowa), a następnie zbliżając Kartę do 5 sekund od wyboru.
  6. Jest możliwe dokupienie dodatkowych biletów na przejazd innych osób – łącznie do 7 normalnych, 7 ulgowych i 7 samorządowych, wymaga to dokonania wyboru na kasowniku i zbliżenia KKM do 5 sekund od wyboru, operację należy powtórzyć dla każdego kolejnego biletu.
  7. EPO nie obsługuje biletów przesiadkowych i dziennych.

VI. Sprawdzenie prawa do przejazdu
 1. Sprawdzenie terminu ważności biletu okresowego lub bezpłatnego, środków na EPO, ilości skasowanych biletów, dokonuje się przez naciśnięcie na kasowniku przycisku S i zbliżenie Karty do 5 sekund od wyboru – kasownik generuje zwielokrotniony sygnał dźwiękowy i wyświetla informację tak długo, jak przyłożona jest KKM (przykłady):
  1. Bilet niezarej.  Do … (termin ważności) Nieskasowany Stan …zł – brak ważnego biletu,
  2. Bilet zarejestr. Do …, Nieskasowany Stan …zł – skasowanie biletu okresowego lub bezpłatnego,
  3. Bilet niezarej.  Skas n1 a0 b0 c0 Stan …zł – skasowano jeden bilet normalny,
  4. Bilet niezarej.  Skas n0 a1 b0 c0 Stan …zł – skasowano jeden bilet ulgowy 50%,
  5. Bilet niezarej.  Skas n0 a0 b1 c0 Stan …zł – skasowano jeden bilet ulgowy samorządowy,
  6. Bilet zarejestr. Skas n3 a7 b0 c0 Stan …zł – skasowano bilet okresowy lub bezpłatny oraz 3 bilety normalne i 7 ulgowych 50%.

VII. Kontrola KKM i reklamacje
 1. Kontrolę przeprowadzają osoby uprawnione przez MKS, posiadające identyfikator.
 2. Na czas kontroli blokowane są kasowniki, o czym informują wyświetlając napis „ZABLOKOWANY”.
 3. Pasażer udostępnia Kartę na czas kontroli. Kontroler ma prawo zatrzymać Kartę zablokowaną lub bezprawnie użytkowaną i przekazać do BOK do wyjaśnienia.
 4. Korzystający z przejazdów ulgowych i bezpłatnych, na podstawie informacji zapisanej w Karcie, są zobowiązani do przedstawiania dokumentu uprawniającego w przypadku, gdy kontroler zażąda okazania tego dokumentu.
 5. Posiadacz Karty z ważnym biletem okresowym lub biletem bezpłatnym, który nie zarejestrował wejścia do autobusu, zostaje obciążony opłatą manipulacyjną.
 6. Pasażer, który posiada środki na EPO, a nie zakupił biletu po wejściu do pojazdu, zostaje obciążony opłatą za brak biletu.
 7. Reklamacje przyjmuje BOK.

VIII. Postanowienia końcowe
 1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Krośnie, ul. Fredry 1A. Dane będą przetwarzane przez Administratora danych oraz podmioty powiązane (Urząd Miasta Krosna, MPGK Krosno) zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu wydania i obsługi Karty.
 2. Niniejszy regulamin podaje się do powszechnej wiadomości. Wszelkie zmiany regulaminu będą ogłaszane na stronie www.mks-krosno.pl i w autobusach MKS. Jeżeli użytkownik w terminie 14 dni od ukazania się informacji o zmianie nie wypowie pisemnie umowy w BOK, uznaje się, że akceptuje nowy regulamin. Wypowiedzenie umowy skutkuje zablokowaniem KKM.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2012 r.

 

 

Komunikaty

Brak aktualności do wyświetlenia

Sonda

Brak ankiet
Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o.

38-400 Krosno, ul. Fredry 1A
Centrala FAX: 13 436-84-47
Sekretariat: 13 474-81-54
Dyspozytor: 13 436-86-94
poczta@mks.ekrosno.pl