Deklaracja dostępności dla strony internetowej www.mks-krosno.pl

Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Krośnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mks-krosno.pl

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grzegorz Sas.
 • E-mail: poczta@mks.ekrosno.pl
 • Telefon: 13 47 48 155

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Krośnie
 • Adres: 38-400 Krosno, ul. Fredry 1A
 • E-mail: poczta@mks.krosno.pl
 • Telefon: 13 43 68 447

Po wyczerpaniu wskazanej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o. o. obsługuje klientów w Biurze Obsługi Klienta zlokalizowanym w budynku głównym Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego MPGK przy ul. Fredry 12 w Krośnie.

 1. Przed budynkiem wydzielono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 2. Budynek posiada możliwość wjazdu dla wózków inwalidzkich na poziomie parteru.
 3. Na parterze budynku można (bezpośrednio) załatwić wszystkie sprawy z zakresu obsługi klienta korzystając z osoby wyznaczonej do udzielenia pomocy.
 4. Budynek nie posiada windy.
 5. Do budynku mogą wejść osoby z psem asystującym.
 6. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line